محمد عبدالحسین زاده و مهدی عبدالحمید | مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد خط‌‌‌ مشی گذاری عمومی

رشـته خطمشـی‌گـذاری عمومـی کـه بیـش از پنـج‌دهـه از تأسـیس آن می‌گــذرد، از نیمــه دوم قــرن بیســتم، ابتــدا در ایالات متحــده
آمریــکا و ســپس در اروپــای غربــی، وارد حــوزهی علــوم دانشــگاهی معاصــر شــد. ایــن رشــته جدیــد، یافته‌هــا و تحلیل‌هــای رشــته‌های
عمــده علــوم اجتماعــی، مثــل اقتصــاد، علــوم سیاســی، جامعه‌شناســی، حقــوق، روانشناســی و فلســفه را در قالــب رهیافتــی چنــد رشــته‌ای، بـرای تدویـن و اجـرای بهتریـن تصمیمـات، بـا کمتریـن هزینـه بـه‌کار می‌بــرد.
ایــن رشــته در نــگاه آرمانــی آن، متولــی اصلــی تربیــت حکمرانــان و دولتمــردان آینــده ایــن مرزوبــوم اســت و ذره‌ای غفلــت از ایــن امــر جبران‌ناپذیــر خواهــد بــود. ارائــه آمــوزش باکیفیــت و منطبــق بــا رســالت‌های تأسیســی ایــن رشــته می‌توانــد گفتمــان انقــلاب اســلامی را در عرصــه عمــل اداری نهادینــه ســازد. دانش‌پژوهــان ایــن رشــته می‌تواننــد بــا توانایــی علمــی و مهارت‌هــای به‌دســت‌آمده، به‌عنــوان محققـی اندیشـمند، مدرسـی توانمنـد و کارشناسـی فهیـم در عرصه‌هـای پژوهشـی، آموزشـی و فرهنگـی بـه کارآمـدی نظـام اسـلامی در عرصـه مدیریــت دولتــی و خط‌مشــی‌گذاری بپردازنــد.
بــرای طراحــی ایــن رشــته درســی، ابتــدا برنامه‌هــای درســی رشــته کارشناسـی ارشـد خط‌مشـی‌گـذاری عمومـی برتریـن دانشـگاه‌های دنیـا موردبررسـی قـرار گرفـت. به‌منظـور شناسـایی برنامـه درسـی رشـته‌های کارشناســی ارشــد خط‌مشــی‌گذاری عمومــی دانشــگاههای برتــر دنیــا، ابتــدا بــا مراجعــه بــه ســایت‌های معتبــر رتبه‌بنــدی دانشــکده‌ها و رشــته‌های برتــر دنیــا دانشــکده‌های برتــر رشــته خط‌مشــی‌گذاری عمومـی شناسـایی شـدند و بعـد بـا مراجعـه بـه سـایت آن دانشـکده و
بررسـی رشـته درسـی و برنامـه درسـی آنهـا، گزارشـی از برنامـه درسـی رشــته‌های کارشناســی ارشــد خط‌مشــی‌گذاری عمومــی ارائــه شــد. همچنیــن بــرای شناســایی رتبه‌بنــدی برتریــن دانشــکده‌های اروپــا نیــز بــه ســایت «بست‌مســتر» مراجعــه شــد و دانشــکده‌های برتــر مدیریــت دولتــی شناســایی شــدند و خلاصــه‌ای از برنامــه رشــته درســی آنهــا و ســرفصلهای دروس ارائه‌شــده آنهــا موردبررســی قــرار گرفــت.

برای دریافت فایل کامل گزارش سیاستی با پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تماس حاصل فرمائید.