مستند سیاستی | سوز سوخت

آیا قیمت بنزین در سال 98، شاهد شدیدترین افزایش خود بوده است؟ آیا بنزین در ایران گران است؟ افزایش قیمت بنزین نسبت به افزایش سایر قیمت ها و نسبت به سطح درآمدها چگونه است؟ ریشه نارضایتی ها از افزایش قیمت بنزین در کجاست؟