هادی مصدق، سید محمد احمدی، سید رمضان عقیلی، امین باقری و سهراب محمدی‌پویا | طراحی و تدوین شبکه مسائل نظام آموزش‌و‌پرورش و استخراج اقدمات سیاستی مناسب

طراحی و تدوین شبکه مسائل نظام آموزش و پرورش و استخراج اقدامات سیاستی مناسب هدف این پژوهش بود. برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه ای (اسناد بالادستی، بیانات مقام معظم رهبری، کتابها، طرح های تحقیقاتی، مقالات علمی و مصاحبه های مکتوب مسئولان آموزش و پرورش) و روش کیفی با ابزار مصاحبه و گروه کانونی و تحلیل محتوا استفاده گردید. در بخش تحلیل سخنان مقام معظم رهبری کلیه سخنان معظم له در خصوص آموزش و پرورش(از سالهای 1360 تا 1397) تحلیل محتوا و مقوله بندی گردید. جامعه بخش کیفی تحقیق نیز تمامی صاحب نظران (مسئولان اجرایی پیشین و کنونی آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی)، بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شده که بعد از انجام 19 مصاحبه با صاحب نظران، نتایج تحقیق به حد اشباع رسید. یافته های اولیه تحقیق منجر به استخراج 139 مسئله گردید که با انجام چند جلسه گروه کانونی، این مسائل ذیل 28 مسئله کلان در 5 محور دسته بندی گردید. در گام بعد به بررسی و تبیین هر یک از مسائل بیان شده پرداخته شد و دلایل ریشه ای رخداد آن مسئله مبتنی بر ادبیات تحقیق و نکته نظرات صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت. سپس با کمک صاحب نظران، مسائل 28 گانه و محورهای 5 گانه رتبه بندی گردید. که به ترتیب مهمترین محورهای مشکلات داخلی، حوزه مدیریت و راهبری، نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، نظام منابع انسانی (برنامه ریزی، استخدام، نگه داشت و بازنشستگی)، مشکلات مالی و مشکلات فضا و امکانات آموزشی انتخاب و در کنار مشکلات بیرونی آموزش و پرورش بیان گردید. در گام نهایی نیز به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص هر یک از مسائل پرداخته شد و با توجه به نتایج تحقیقات، موضوعات کلان پژوهشی و اقدامات سیاستی مورد نظر برای حل مشکلات کلان آموزش و پرروش پیشنهاد گردید.