عارف حسین‌زاده | سناریوهای تعامل ایران با FATF

گروه حقوق و سیاست / کارگروه حقوقی – قضایی

در این گزارش سیاستی درمورد تعامل و مواجهة ایران با FATF دو سناریو متصور شده مورد بررسی قرار گرفته است.

در سناریوی پذیرش FATF، دو حالت را می‌توان در نظر گرفت: خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار؛ خارج نشدن ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار. با توجّه به دلایلِ بیان‌شده در این گزارش، بسیار بعید بنظر می رسد حتی با پذیرش برنامة اقدام نیز نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج شود.

در سناریوی نپذیرفتن FATF، دو حالت را می‌توان فرض کرد: خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار؛ خارج نشدن ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار. حالت اوّل، فرضِ محال است و حالت دوم را رویه و پیشینه عملکردی FATF نشان می‌دهد.

احتمال بسیار، پذیرش یا نپذیرفتن برنامة اقدام از سوی ایران به خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار نمی‌انجامد. ازاین‌رو، اکیداً توصیه می‌شود که ایران از ریسک بالای عمل به برنامة اقدام اجتناب نموده و آن را نپذیرد.

گزارش تفصیلی و سایر توصیه ها و پیشنهادهای سیاستی را از اینجا دریافت کنید.