دکتر سیدجلال موسوی | تحلیل سیاست‌های کلی علم و فناوری به لحاظ انطباق آن با مسائل علم و فناوری