دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام

یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق سیاست‌های کلی در حوزه نظام آموزشی کشور؛ جذب، تربیت، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی به‌ویژه معلمان متخصص و متعهد در نظام آموزش و پرورش کشور است. در این میان از یک‌سو، توجه به عواملی همچون، موج بازنشستگی معلمان و کمبود شدید معلم در وزارت آموزش و پرورش در برهه زمانی کنونی و نیز دهه پیش رو و از سوی دیگر، لزوم توجه به کیفیت معلمان جدیدالاستخدام و ارتقای صلاحت‌­های تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها در نظام آموزش و پرورش، به‌عنوان موتور محرکه تحول بنیادین در آن، تعیین راهبردهای مربوط به جذب و تربیت ‌معلمان در زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی، نظام آموزش و پرورش کشور را با یک چالش­ اساسی رو به رو کرده است. با این حال آنچه در این میان مهم است، انطباق این راهبردها با سیاست‌های کلی نظام می‌­باشد. چرا که این سیاست‌های کلی با در نظر گرفتن شرایط موجود، توجه به اقتضائات محیط و آینده‌­نگری در خصوص شرایط ممکن در آینده تدوین و ابلاغ شده‌­اند. بدین منظور ابتدا با بررسی و تحلیل مصوبه حاضر، موضوعات محوری و نکات کلیدی آن استخراج شد. در ادامه مبتنی بر موضوعات محوری و کلیدی مصوبه، سیاست­‌های کلی نظام، تحلیل محتوا شدند و بندهایی از این سیاست­‌ها که در ارتباط با موضوعات محوری مصوبه قرار داشتند، استخراج و سپس احکام سیاستی هر یک از بندها احصاء گردید. در نهایت، موضوعات محوری مصوبه «آیین­نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق­التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» با احکام سیاست­‌های کلی مرتبط، مورد بررسی و انطباق قرار گرفت.