حسین شریفی | نقطه ثقل سیاست‌های کلی نظام در حوزه آمایش آموزش‌عالی، متناسب‌سازی مزیت‌ها و ظرفیت‌ها با نیازها و اولویت‌های کشور است

طرح سیاست‌پژوهی «طراحی الگوی ساماندهی و توسعه آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین»

طرح سیاست‌پژوهی «طراحی الگوی ساماندهی و توسعه آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین»

دفترچه یادداشت سیاستی

👥 گروه علم و فناوری – کارگروه آموزش عالی