حسین بوذرجمهری | برنامه مناظره، شبکه یک؛ بررسی مالیات بر درآمد پزشکان

حضور حسین بوذرجمهری پژوهشگر کارگروه سلامت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در برنامه «مناظره» از شبکه یک سیما.