مهدی عبدالحمید، محمد عبدالحسین زاده، یوسف کمالیان، محمدصالح نجفی فراشاه، رضا عزیزی، حمید ایزدبخش و مهدی محمدی| تدوین گزاره‌های قرآنی هادی سیاست‌های کشور

تدوین گزاره‌های قرآنی هادی سیاست‌های کشور
نظام جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ماهیت دینی آن، متأثر و مبتنی بر اصول اسلامی است و به تبع آن می‌بایست
شاکلۀ نظام که در خط‌مشی‌های خرد و کلان متجلی است بر اساس این مبانی شکل گیرد، چراکه به یک معنا
خط‌مشی را تخصیص اقتدار آمیز ارزش‌ها تعریف کرده‌اند و این ارزش‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران،
ارزش‌های اسلامی است. منابع شناخت ارزش‌های اسلامی، قرآن و سنت هستند که در این میان جایگاه قرآن کریم
به‌عنوان ثقل اکبر حیاتی است. با نظرداشت این تناسب، مسأله و هدف اصلی پژوهش حاضر کشف گزاره‌های
قرآنی هادی سیاست‌های کشور در عرصه‌های چهارگانۀ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. رویکرد
پژوهش حاضر، رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحقیق موضوعی قرآن کریم است. در مقام گردآوری داده‌ها با
مطالعه تمام آیات قرآن کریم در قالب رویکرد روش تحقیق موضوعی قرآن کریم و مطالعه کتب و آثار مرتبط در
هر خرده‌نظام و همچنین مصاحبه به خبرگان هر حوزه، آیات سیاستی هر خرده‌نظام استخراج شد. در مقام تحلیل
داده‌ها، علاوه بر رویکرد پیشین، از روش داده‌بنیاد در جهت مفهوم‌نویسی نظام‌مند از آیات و همچنین طبقه‌بندی
و مقوله‌بندی آنها به‌منظور دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی بهره گرفته شد. در مقام اعتباریابی با مراجعه به
خبرگان هر حوزه، الگوی مفهومی و گزاره‌های هادی سیاستی اعتباریابی شد. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاضر پس از
تحلیل آیات، دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی کلان در هر حوزه و استخراج گزاره‌های هادی قرآنی بر اساس
آن چارچوب بود. در هر خرده‌نظام علاوه بر گزاره‌های ناظر به عقلانیت و اصول کلان حاکم بر خرده‌نظام‌ها نظیر
هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، خداشناسی و … ، خط‌مشی‌های هادی هر خرده‌نظام در قالب گزاره‌های تجویزی و
سیاستی ارائه گردید.