دکتر حمید طریفی حسینی | بررسی و انطباق تصویب‌نامه «نظام رتبه‌بندی معلمان» با سیاست‌های کلی نظام

نگهداشت و ارتقای نیروهای انسانی به‌ویژه معلمان متخصص و متعهد در نظام آموزش و پرورش کشور یکی از مهم‌ترین استلزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه نظام آموزشی کشور است. یکی از مهم‌ترین طرح هایی که در سال‌های اخیر در راستای نگهداشت و به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی  افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی معلمان و همچنین بهبود نظام پرداختی آن ها دنبال شده است، نظام رتبه بندی معلمان بوده است. این امر در کنار توجه به صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان، مورد تاکید سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی حوزه نظام آموزشی کشور نیز بوده است. البته نظام رتبه‌بندی معلمان با سایر نظامات همچون نظام ارزیابی عملکرد، نظام طبقه‌بندی مشاغل و نظام ارتقای شغلی، نظام برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و توانمندسازی معلمان، ادامه تحصیل معلمان، نظام بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد و پاداش معنا می‌یابد و تمامی این زیرنظام‌ها باید در یک نظام جامع مورد توجه قرار گیرند. با این حال با توجه به تصویب “نظام رتبه بندی معلمان” در جلسه مورخ 3/9/1398 هیات وزیران، در این گزارش به بررسی میزان انطباق این تصویب‌نامه با برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام که با این تصویب‌نامه ارتباط موضوعی دارند، پرداخته شده است.