هادی یوسفی، محمد اسدبگی و صالح رشید حاجی خواجه‌لو | استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های منتخب

این مقاله مستخرج از طرح سیاست‌پژوهی «ساماندهی نظام ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور» (1395) است که با حمایت مالی ستاد نقشه جامع علمی کشور در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت اجرا شده است.

نویسندگان: هادی یوسفی، محمد اسدبگی و صالح رشید حاجی خواجه‌لو

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید: