آیا نپذیرفتن FATF مانع واردات واکسن کرونا به کشور است؟

بررسی مواجهه راهبردی جمهوری اسلامی ایران با FATF

آیا نپذیرفتن FATF مانع واردات واکسن کرونا به کشور است؟

دکتر سید یاسر_جبرائیلی: غذا و دارو حوزه کم‌ریسکی است و اصلا محل بحث FATF نیست.

عارف حسین‌زاده: ارتباط دادن مسئله واکسن و FATF مصداق تشویش اذهان عمومی است.