نشست مدارس حکمرانی دنیا با ارائه دکتر مهدی عبدالحمید مولف کتاب دانشکده حکمرانی از سلسله نشست های پاییز و زمستان 97 مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، دوشنبه 21 آبان ماه 1397 ساعت 10 الی12 در محل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی بر گزار خواهد شد.