کتاب «انقلاب بازاریابی در سیاست: آموزه هایی در مورد بازاریابی موثر از کمپین های اخیر ریاست جمهوری آمریکا» توسط انتشارات بازاریابی منتشر شد. این کتاب اثر بروس آی. نیومن در سال 2016 نگاشته شده و توسط شهاب طلائی شکری، عضو هیأت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و دکتر مهدی عبدالحمید عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ترجمه شده است.

کتاب حاضر حاصل تجربه ی بروس آی. نیومن در عرصه ی بازاریابی سیاسی و بخصوص در انتخابات های ریاست جمهوری 2008 و 2012 امریکاست که در نتیجه ی مشاورت او، اوباما به پیروزی دست یافت. این کتاب با زبانی ساده، هفت درس عمده از برگزاری این کمپین ها را در قالب 9 فصل ارائه می کند. این درسها به اعتقاد نویسنده هرچند از بازاریابی سیاسی گرفته شده است، ولی در دیگر حوزه های بازاریابی نیز کاربرد دارد.