حمایت مادی و معنوی از پایان نامه ارشد:

1- مدلسازی تعاملات دولت با ذینفعان کلیدی حوزه سلامت

2- طراحی سیستم مطلوب سیاست گذاری گردشگری در ایران با توجه به زینفعان و بازیگران

3- تدوین استراتژیهای کسب و کار رسانه های دیجیتال در کشور؛ مورد مطالعه : بازیهای رایانهای، مدیریت رسانه دانشگاه تهران، 1393

4- آسیب شناسی سیاست های حوزه تولید فیلم و سریال شبکه های درون مرزی سیما بر مبنای هویت اسلامی-ایرانی با هدف سیاست گذاری مطلوب، مدیریت رسانه دانشگاه تهران، 1394

5- ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت رسانه ، دانشگاه صداوسیما، 1394

6- مطالعه نقش عدالت زبانی در ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت عمومی شهروندان(مورد مطالعه: منطقه 6 شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1393

7- الگوی هم افزایی نهادهای سیاستگذار آموزش عالی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

حمایت مادی و معنوی از پایان نامه دکتری:

1- مدیریت سیستم ها ، دانشگاه شهید بهشتی