کتب منتشر شده:

1- مرکز رشد صنایع فرهنگی، 1394

2- صنعت بازی های رایانه ای، 1394

3- سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی، 1394

4- جامعه شناسی مهاجرت نخبگان، 1393

5- تعارض سازمانی، 1393

6- امنیت اجتماعی، 1393

7- مروری بر مسائل کارکنان در سازمان، 1393

8- جامعه شناسی اشتغال زنان، 1393

9- ترجمه کتاب شاخص های ارزیابی علم و فناوری، 1392

10- ترجمه کتاب تئوری‌های فرایند خط‌مشی، 1393

11- گزارش مطالعه سلامت در برنامه ششم

12- گزارش وضعیت موجود نظام سلامت

 

کتب در دست انتشار:

1- سامانه‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی

2- قانون و مقررات جامعه پزشکی